خدمات چاپ دیجیتال و افست

#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1سلفون براق یک رو (4.8*8.5)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر65,000 تومان-
2سلفون براق یک رو (4.8*8.5)11 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر58,000 تومان-
3سلفون براق دو رو (4.8*8.5)4 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر92,400 تومان-
4سلفون براق دو رو (4.8*8.5)6 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر85,000 تومان-
5سلفون براق دو رو (4.8*8.5)11 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر78,000 تومان-
6سلفون مات یک رو (4.8*8.5)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر65,800 تومان-
7سلفون مات یک رو (4.8*8.5)11 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر58,800 تومان-
8سلفون مات دو رو (4.8*8.5)4 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر92,400 تومان-
9سلفون مات دو رو (4.8*8.5)6 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر85,400 تومان-
10سلفون مات دو رو (4.8*8.5)11 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر78,400 تومان-
11سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)13 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر152,600 تومان-
12سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)13 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر166,600 تومان-
13کتان امباس یک رو (4.8*8.5)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر100,800 تومان-
14کتان امباس یک رو (4.8*8.5)11 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر93,800 تومان-
15کتان امباس دو رو (4.8*8.5)5 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر106,400 تومان-
16کتان امباس دو رو (4.8*8.5)11 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر99,400 تومان-
17گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر61,600 تومان-
18گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)9 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر54,600 تومان-
19گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)5 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر78,400 تومان-
20گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)9 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر71,400 تومان-
21گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)5 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر63,700 تومان-
22گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)9 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر56,700 تومان-
23گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)5 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر82,600 تومان-
24گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)9 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر75,600 تومان-
25کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)6 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر134,400 تومان-
26کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)9 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر127,400 تومان-
27کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)6 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر141,400 تومان-
28کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)9 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر134,400 تومان-
29سوسماری یک رو (4.8*8.5)14 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر77,000 تومان-
30سوسماری دو رو (4.8*8.5)14 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر88,200 تومان-
31چرم دو رو (4.8*8.5)19 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر82,600 تومان-
32کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)19 روز کارییک رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر98,000 تومان-
33کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)19 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر105,000 تومان-
34سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )11 روز کاریدو رو از 8.5 در 4.8 سانتی متر127,400 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1بنر چین 8 انس (1 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع25,000 تومان-
2بنر چین 8 انس (3 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع28,900 تومان-
3بنر چین 8 انس (6 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع32,300 تومان-
4بنر چین 10 انس (3 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع30,600 تومان-
5بنر چین 13 انس (6 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع45,900 تومان-
6بنر چین 13 انس (16 pass)2 روز کارییک روحداقل یک متر مربع51,000 تومان-
7فلکسی کره درجه یک (8 pass)3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع102,000 تومان-
8فلکسی کره درجه یک (8 pass)3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع102,000 تومان-
9فلکسی کره درجه یک (16 pass)3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع10,500 تومان-
10استیکر درجه یک ( 8 pass)3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع68,000 تومان-
11استیکر شیشه ای (8 pass)3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع68,000 تومان-
12فلکسی چینی با چاپ اکوسالونت3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع91,800 تومان-
13مش درجه یک (8 pass)3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع66,300 تومان-
14مش درجه یک(16 pass)3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع73,100 تومان-
15استیکر با چاپ اکوسالونت3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع96,900 تومان-
16سولیت با چاپ اکوسالونت3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع146,200 تومان-
17بک لایت با چاپ اکوسالونت3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع146,200 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر87,100 تومان-
2سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)12 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر76,700 تومان-
3سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر123,500 تومان-
4سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)12 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر102,700 تومان-
5سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر87,100 تومان-
6سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)12 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر76,700 تومان-
7سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر123,500 تومان-
8سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر113,100 تومان-
9سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)12 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر102,700 تومان-
10سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)17 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر150,800 تومان-
11سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)17 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر261,300 تومان-
12سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر213,200 تومان-
13سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)13 روز کاریدو رو9.00 * 69.00 سانتی متر245,700 تومان-
14سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)13 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر356,200 تومان-
15سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر135,200 تومان-
16کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)20 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر102,700 تومان-
17کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)12 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر132,600 تومان-
18کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)20 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر123,500 تومان-
19کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)20 روز کارییک رو9.00 * 6.00 سانتی متر141,700 تومان-
20لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر124,800 تومان-
21لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر114,400 تومان-
22لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر205,400 تومان-
23لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر195,000 تومان-
24لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)12 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر184,600 تومان-
25لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)12 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر184,600 تومان-
26لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)10 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر148,200 تومان-
27لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)15 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر119,600 تومان-
28لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر193,700 تومان-
29لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)10 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر183,300 تومان-
30لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)5 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر335,400 تومان-
31لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)7 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر325,000 تومان-
32لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)12 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر314,600 تومان-
33لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر314,600 تومان-
34لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)15 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر252,200 تومان-
35لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)15 روز کاریدو رو5.50 * 5.50 سانتی متر205,400 تومان-
36لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)8 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر217,100 تومان-
37لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)12 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر206,700 تومان-
38لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد فوری(1000 عددی )(4.8*8.5)8 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر175,500 تومان-
39لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)12 روز کاریدو رو8.50 * 4.80 سانتی متر165,100 تومان-
40لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد فوری (1000 عددی )(5.6*5.9)8 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر158,600 تومان-
41لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)12 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر154,700 تومان-
42لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر336,700 تومان-
43لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر336,700 تومان-
44لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)15 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر252,200 تومان-
45لمینت طلا کوب و برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)15 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر252,200 تومان-
46لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر302,900 تومان-
47لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)15 روز کاریدو رو5.90 * 5.60 سانتی متر227,500 تومان-
48لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر309,400 تومان-
49لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)15 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر453,700 تومان-
50لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)22 روز کاریدو رو9.00 * 6.00 سانتی متر244,400 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)4 روز کارییک روسایز مشتری91,000 تومان-
2لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)6 روز کارییک روسایز مشتری84,000 تومان-
3لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)11 روز کارییک روسایز مشتری77,000 تومان-
4لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)6 روز کارییک روسایز مشتری88,100 تومان-
5لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)11 روز کارییک روسایز مشتری79,100 تومان-
6لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)6 روز کارییک روسایز مشتری86,800 تومان-
7لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)11 روز کارییک روسایز مشتری79,800 تومان-
8لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)27 روز کارییک روسایز مشتری79,800 تومان-
9لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)29 روز کارییک روسایز مشتری134,400 تومان-
10لیبل متالایز (4.8*8.5)30 روز کارییک روسایز مشتری397,800 تومان-
11لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)9 روز کارییک روسایز مشتری306,600 تومان-
12لیبل یووی با نیم تیغ11 روز کارییک روسایز مشتری126,000 تومان-
13لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)9 روز کارییک روسایز مشتری306,600 تومان-
14لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)9 روز کارییک روسایز مشتری306,600 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1پلات و لمینت براق3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع135,000 تومان-
2پلات و لمینت مات3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع142,500 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی13 روز کارییک روسایز مشتری442,400 تومان-
25000 عدد لیوان کاغذی 200 cc تمام رنگی14 روز کارییک روسایز مشتری1,992,900 تومان-
31000 عدد لیوان کاغذی 360 cc تمام رنگی15 روز کارییک روسایز مشتری530,600 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1جای کارت ویزیت با روکش مات دو رو15 روز کارییک روسایز مشتری732,200 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 عدد فولدر A4 روکش براق15 روز کارییک روسایز مشتری2,073,400 تومان-
21000 عدد فولدر A4 روکش مات15 روز کارییک روسایز مشتری2,073,400 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
12000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو4 روز کارییک روحداقل یک متر مربع666,400 تومان-
22000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو4 روز کاریدو روحداقل یک متر مربع796,600 تومان-
32000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو4 روز کارییک روحداقل یک متر مربع354,200 تومان-
42000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو4 روز کاریدو روحداقل یک متر مربع420,000 تومان-
52000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 یک رو4 روز کارییک روحداقل یک متر مربع191,800 تومان-
62000برگ(A6)سایز (14.5*10) گلاسه 135 دو رو4 روز کاریدو روحداقل یک متر مربع224,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)2 روز کارییک روسایز مشتری274,400 تومان-
21000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)2 روز کارییک روسایز مشتری137,200 تومان-
31000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2 روز کارییک روسایز مشتری75,600 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1باکس 60*905 روز کارییک رو90.00 * 60.00 سانتی متر82,000 تومان-
2باکس 120*1805 روز کارییک رو0.00 * 0.00 سانتی متر312,000 تومان-
3شاسی5 روز کارییک رو30.00 * 20.00 سانتی متر7,800 تومان-
4شاسی5 روز کارییک رو40.00 * 30.00 سانتی متر14,520 تومان-
5شاسی5 روز کارییک رو45.00 * 30.00 سانتی متر16,500 تومان-
6شاسی5 روز کارییک رو50.00 * 40.00 سانتی متر23,500 تومان-
7شاسی5 روز کارییک رو60.00 * 40.00 سانتی متر55,000 تومان-
8شاسی5 روز کارییک رو70.00 * 50.00 سانتی متر81,000 تومان-
9شاسی5 روز کارییک رو90.00 * 60.00 سانتی متر57,600 تومان-
10شاسی5 روز کارییک رو100.00 * 70.00 سانتی متر153,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
18 میل3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع100,000 تومان-
216 میل3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع120,000 تومان-
330 میل3 روز کارییک روحداقل یک متر مربع130,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1کارت pvc برفی (نیمه شفاف) (500 عددی)(5.7*8.65)9 روز کارییک رو5.70 * 8.65 سانتی متر331,800 تومان-
2کارت (PVC 300 ) میکرون (500 عددی)(5.7*8.65)14 روز کارییک رو5.70 * 8.65 سانتی متر322,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 یک رو6 روز کارییک روسایز مشتری382,200 تومان-
21000برگ(A4)سایز (29*20) گلاسه 135 دو رو9 روز کاریدو روسایز مشتری499,800 تومان-
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 یک رو6 روز کارییک روسایز مشتری198,800 تومان-
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) گلاسه 135 دو رو6 روز کاریدو روسایز مشتری257,600 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)12 روز کارییک روسایز مشتری333,200 تومان-
2اتیکت لباس لمینت برجسته (5/5*11/2)8 روز کارییک روسایز مشتری340,200 تومان-
3اتیکت لباس لمینت برجسته طلاکوب (5/5*11/2)12 روز کارییک روسایز مشتری543,200 تومان-
4اتیکت لباس سلفون مات یک رو (9.6*5.1)12 روز کارییک روسایز مشتری92,400 تومان-
5اتیکت لباس سلفون مات دو رو (9.6*5.1)12 روز کاریدو روسایز مشتری116,200 تومان-
6اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار یک رو (9.6*5.1)12 روز کارییک روسایز مشتری98,000 تومان-
7اتیکت لباس گلاسه روکش یووی فیلتر دار دو رو (9.6*5.1)12 روز کاریدو روسایز مشتری117,600 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1لیبل سی دی با یووی(13*13)9 روز کارییک روسایز مشتری507,500 تومان-
21000 عدد پاکت CD گلاسه 300 گرم 4 رنگ با یووی(16*34)17 روز کارییک روسایز مشتری810,000 تومان-
31000 عدد پاکت cd فانتزی سلفون مات9 روز کارییک روسایز مشتری1,078,750 تومان-
41000 عدد پاکت cd فانتزی گلاسه یووی9 روز کارییک روسایز مشتری1,033,750 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
12000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو (29.7*21)4 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر558,600 تومان-
22000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو (29.7*21)4 روز کارییک رو29.70 * 21.00 سانتی متر751,800 تومان-
32000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*21)4 روز کارییک رو20.00 * 14.85 سانتی متر301,000 تومان-
42000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*21)4 روز کارییک رو21.00 * 14.85 سانتی متر397,600 تومان-
52000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو (14.85*10.5)4 روز کارییک رو14.85 * 10.50 سانتی متر163,800 تومان-
62000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو (14.85*10.5)4 روز کارییک رو14.85 * 10.50 سانتی متر212,800 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ A4 تحریر 80 گرم یک رو6 روز کارییک روسایز مشتری355,600 تومان-
21000برگ A4 تحریر 80 گرم دو رو6 روز کاریدو روسایز مشتری530,600 تومان-
31000برگ A5 تحریر 80 گرم یک رو6 روز کارییک روسایز مشتری184,800 تومان-
41000برگ A5 تحریر 80 گرم دو رو6 روز کاریدو روسایز مشتری273,000 تومان-
51000برگ A6 تحریر 80 گرم یک رو6 روز کارییک روسایز مشتری96,600 تومان-
61000برگ A6 تحریر 80 گرم دو رو6 روز کاریدو روسایز مشتری140,000 تومان-
71000برگ b4 تحریر 80 گرم یک رو6 روز کارییک روسایز مشتری408,800 تومان-
81000برگ b4 تحریر 80 گرم دو رو6 روز کارییک روسایز مشتری616,000 تومان-
91000برگ b5 تحریر 80 گرم یک رو6 روز کارییک روسایز مشتری211,400 تومان-
101000برگ b5 تحریر 80 گرم دو رو6 روز کاریدو روسایز مشتری315,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم یک رو9 روز کارییک روسایز مشتری380,800 تومان-
21000برگ b4 سایز (24*34)تحریر 80 گرم دو رو9 روز کاریدو روسایز مشتری588,000 تومان-
31000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم یک رو9 روز کارییک روسایز مشتری190,400 تومان-
41000برگ b5 سایز (24*17)تحریر 80 گرم دو رو9 روز کاریدو روسایز مشتری294,000 تومان-
51000برگ b6 سایز (12*17)تحریر 80 گرم یک رو9 روز کارییک روسایز مشتری95,200 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
130 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم11 روز کارییک روحداقل یک متر مربع289,800 تومان-
260 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم11 روز کارییک روحداقل یک متر مربع485,100 تومان-
390 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم11 روز کارییک روحداقل یک متر مربع680,400 تومان-
430 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم11 روز کارییک روحداقل یک متر مربع327,600 تومان-
560 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم11 روز کارییک روحداقل یک متر مربع560,700 تومان-
690 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم11 روز کارییک روحداقل یک متر مربع793,800 تومان-
760 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)11 روز کارییک روحداقل یک متر مربع422,100 تومان-
8120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)11 روز کارییک روحداقل یک متر مربع724,500 تومان-
9180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)11 روز کارییک روحداقل یک متر مربع1,026,900 تومان-
1060 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)11 روز کارییک روحداقل یک متر مربع573,300 تومان-
11120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)11 روز کارییک روحداقل یک متر مربع1,026,900 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
12000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو4 روز کارییک روسایز مشتری476,000 تومان-
22000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو4 روز کاریدو روسایز مشتری606,200 تومان-
32000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم یک رو4 روز کارییک روسایز مشتری259,000 تومان-
42000برگ (A5) سایز (14.5*20)تحریر 80 گرم دو رو4 روز کاریدو روسایز مشتری324,800 تومان-
52000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم یک رو4 روز کارییک روسایز مشتری144,200 تومان-
62000برگ (A6) سایز (14.5*10)تحریر 80 گرم دو رو4 روز کاریدو روسایز مشتری176,400 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو6 روز کارییک روسایز مشتری288,400 تومان-
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو6 روز کاریدو روسایز مشتری404,600 تومان-
31000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم یک رو6 روز کارییک روسایز مشتری151,200 تومان-
41000برگ(A5)سایز (14.5*20) تحریر80 گرم دو رو6 روز کاریدو روسایز مشتری210,000 تومان-
51000برگ (A6) سایز (14.5*10) تحریر 80 گرم یک رو6 روز کارییک روسایز مشتری79,800 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم یک رو9 روز کارییک روسایز مشتری260,400 تومان-
21000برگ (A4) سایز (29*20)تحریر 80 گرم دو رو9 روز کاریدو روسایز مشتری376,600 تومان-
31000برگ(A5)سایز(14.5*20)تحریر80 گرم یک رو9 روز کارییک روسایز مشتری130,200 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000برگA4 تحریر 100 گرم یک رو9 روز کارییک روسایز مشتری534,800 تومان-
21000برگA4 تحریر 100 گرم دو رو9 روز کارییک روسایز مشتری789,600 تومان-
31000برگA5 تحریر 100 گرم یک رو9 روز کارییک روسایز مشتری267,400 تومان-
41000برگA5 تحریر 100 گرم دو رو9 روز کارییک روسایز مشتری394,800 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
11000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات یک رو (28.8*12.2)9 روز کارییک روسایز مشتری596,400 تومان-
21000 عدد ویزیت آویز دور گرد 300 گرم سلفون مات دو رو (28.8*12.2)9 روز کاریدو روسایز مشتری775,600 تومان-
31000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات یک رو (9.6*24)9 روز کارییک روسایز مشتری422,800 تومان-
41000 عدد ویزیت آویز عصایی 300 گرم سلفون مات دو رو (9.6*24)9 روز کاریدو روسایز مشتری541,800 تومان-
51000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات یک رو (11*27.5)9 روز کارییک روسایز مشتری596,400 تومان-
61000 عدد ویزیت آویز پروانه ای 300 گرم سلفون مات دو رو (11*27.5)9 روز کاریدو روسایز مشتری775,600 تومان-
72000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)9 روز کارییک روسایز مشتری534,800 تومان-
82000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)9 روز کاریدو روسایز مشتری621,600 تومان-
94000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم یک رو (9*29)9 روز کارییک روسایز مشتری961,800 تومان-
104000 عدد تراکت آویز گلاسه 170 گرم دو رو (9*29)9 روز کاریدو روسایز مشتری1,064,000 تومان-
#نامتحویل چاپسایز قیمت راهنما
1چاپ لباس5 روز کارییک روسایز مشتری35,000 تومان-
2چاپ لباس5 روز کاریدو روسایز مشتری70,000 تومان-
3چاپ پلاستیک a4 (رنگ نقره ای)5 روز کارییک روسایز مشتری300 تومان-
4چاپ پلاستیک a4 (طلایی)5 روز کارییک روسایز مشتری350 تومان-
5چاپ پلاستیک (pvc) a45 روز کارییک روسایز مشتری250 تومان-
6چاپ پلاستیک A3 (نقره ای)5 روز کارییک روسایز مشتری600 تومان-
7چاپ پلاستیک A3 (طلایی)5 روز کارییک روسایز مشتری700 تومان-
8چاپ پلاستیک A3 (PVC)5 روز کارییک روسایز مشتری500 تومان-
در حال حاضر هیچ محصولی برای دسته بندی انتخابی ثبت نشده است.